Scroll to Top

پيش پرداخت

سيستمي براي تنظيم سطح دسترسي به خطوط تلفن در يک سازمان و امکان استفاده از اعتبار در زمان استفاده از تلفن

معرفی کامل نرم افزار

 از آنجا که سيستم بيلينگ و شارژينگ اکثر سويچها  ، بيروني (External) مي باشد ، لذا چنانچه سيستم پيش پرداخت براي اين گونه مراکز توليد گردد ، بايستي External و مرتبط با  سيستم بيلينگ باشد .

PREPAID يک پکيج ترکيبي از سيستمهاي منفصل  و ماژولار بوده که از طريق يک پايگاه داده مرکزي به يکديگر مرتبط مي باشند . اين سامانه به منظور ايجاد توانايي ارائه خدمات مخابراتي بصورت پيش-پرداخت (Pre-Paid) در شبکه ها ، مراکز و سويچ هاي مخابراتي که فاقد اين توانايي مي باشند طراحي گرديده است . ويژگي ماژولاريتي اين سامانه به آن اين قابليت را داده است که  بتواند در انواع شبکه هاي مخابراتي با تنوع سويچ ، با کمترين هزينه و بيشترين قابليت اطمينان نصب و با دارا بودن اينترفيس هاي کاربري و خدماتي گوناگون ، به راهبران و مشتريان شبکه مخابراتي ارائه سرويس نمايد .  

الف) ساختار سيستم و ماژولهاي آن :
زيرسيستمهاي اين سامانه که امکان عملکرد آنرا در اکثر سويچهاي مخابراتي با کمترين تغييرات ممکن ساخته اند عبارتند از:

  1.  ARECO PREPAID MANAGEMENT AND CONTROL
  2. ARECO BILLING PACKAGE
  3. MPTE CENTRAL CONTROLLER
  4. MPTE SWITCH INTERFACE
  5. (SPECIAL IVR SYSTEM (ARECO PEJVAK
  6. USER WEB-BASED INTERFACE

 

ب) امکانات محيط نرم افزاري :
امکان تعيين مبلغ شارژ براي يک يا چند  داخلي  يا  اکانت (ACC)بصورت يکجا
تهيه ليست مشترکين سيستم Pre-Paid براي داخليها و اکانتها
امکان فعال سازي و غير فعال سازي اعتبار  داخليها و اکانتهاي شارژ شده
-  امکان انتقال اعتبار ريالي داخليها و اکانتها به يکديگر
-    تهيه گزارشات از داخليها و اکانتهاي ختم اعتبار شده در محدوده زماني مورد نظر 
-  تهيه گزارش  ريز مکالمات داخليها يا اکانتهايي که از اين طريق شارژ شده اند 
-   ارسال فرمان به MPTE براي تغيير COR داخليها و يا اييجاد Acc و تغيير COR انها 

 

ج)  عملکرد ماژولهاي سيستم :
 عملکرد هر يک از ماژولها به طور خلاصه به صورت زير مي باشند :
1) ARECO PREPAID MANAGEMENT : اين نرم افزار بعنوان اينترفيس اصلي مديريت و تنظيمات سيستم پيش پرداخت عمل کرده و کاربري آن در اختيار مدير سوپروايزر سيستم مي باشد . انجام شارژ اکانت کلي براي گروه هاي مشترکين و يا مشترکين خاص , تهية گزارشات و نمودارهاي مرتبط با سيستم پيش پرداخت , بررسي سوابق و تهيه ريز مکالمات مرتبط با مشترکين سيستم , تنظيمات مشترکين  داراي اکانت و ساير تنظيمات مرتبط از جمله عملياتي است که توسط اين نرم افزار انجام مي شود . 


2) ARECO B.P :اين سيستم که نسخة ارتقاء يافتة بيلينگ و شارژينگ ARECO جهت ارتباط يکپارچه با سيستم پيش پرداخت مي باشد داراي امکانات ويژه اي براي محاسبة سريع هزينه هاي مکالمات مشترکين سيستم Prepaid و ميزان اعتبار باقيمانده اکانت آن ها و ارسال فرمان به سيستم MPTE CENTRAL CONTROLLERبراي تغيير  کلاس دسترسي مشترکين مي باشد.


 3) MPTE C.C. :اين  سيستم  وظيفة جمع آوري فرامين از ساير سيستم ها و ارسال اولويت بندي شدة آنها به سويچ مخابراتي و همچنين دريافت فيدبک هاي لازم مربوط به Confirm اجراي فرامين توسط ماژولهاي MPTE S.I. مي باشد. در يک شبکة مخابراتي معمولاً يک کنترلر مرکزي MPTE و تعدادي رابط MPTE S.I. وجود دارند که کنترلر مرکزي MPTE کلية سوابق و Log  هاي مربوط به درخواست و اجراي فرامين ارسالي به سويچها و فيدبک هاي آن ها را نگهداري نموده و گزارش هاي مرتبط با  آن را به سوپروايزر شبکه مخابراتي ارائه مي دهد . اين ماژول مستقل از نوع سويچها و دستگاه هاي مخابراتي بوده و بعنوان رابط اصلي براي سيستم  PREPAID با سخت افزارهاي سويج مخابراتي عمل مي کند .


4)  MPTE S.I. : اين ماژول که عمليات  نهايي ارتباط با سويچ را به صورت دو طرفه و از طريق پورتهاي سريال ,  IP و يا دسترسي مستقيم به ديتابيسهاي سويچ مخابراتي انجام مي دهد داراي نسخه هاي متعدد جهت ارتباط با انواع سويچهاي مخابراتي (MITEL , ERICSSON , ALCATEL , CISCO ، BBS DECT  ) و ساير سويچ ها و دستگاه هاي ارتباطي مي باشد.


5)  ARECO PEJVAK :يک برنامه مستقل از سري (IVR(Interactive Voice Response مي باشد که با استفاده از امکانات ارتباط دوطرفه صوتي با مشترکين و متصل بودن به بانک اطلاعاتي سيستم پيش پرداخت ، خدماتي نظير انجام شارژ ريالي تلفن و آگاهي از اعتبار باقيمانده و نظاير آنرا به مشترکين از راه دور ارائه مي دهد . توانايي دايناميک بودن سيستم ARECO PEJVAK اين امکان را به آن مي دهد تا بتوان آنرا براي مراکز مختلف بصورت دلخواه تغيير و حتي زبان ها و گويش هاي متفاوتي را براي آن تنظيم نمود.


 6)  WEB-BASED Interface :براي مشترکيني که امکان دسترسي به اينترنت را دارند و همچنين براي دفاتر ارائه خدمات مخابراتي ، اين سيستم مجهز به اينترفيس تحت وب مي باشد تا عمليات شارژ ، ارائه ريز مکالمات و مانده اعتبار ، و همچنين خدمات ويژه براي هر مرکز را ازطريق اين سامانه در اختيار مشترکين قرار دهد .

 

د)انواع روشهاي كنترل مصرف مشتركين :

Extensions : در اين روش مشتركين به ميزان تعيين شده شارژ شده و با استفاده از آن داخلي (با درنظر داشتن تعرفه تعيين شده براي آن داخلي) از ميزان شارژ اوليه كاسته و با اتمام شارژو با ارسال فرمان پايين آوردن COR مشترك مورد نظر ، امكان دسترسي وي به ترانك هاي شهري سلب شده و تنها قادر به شماره گيري داخلي خواهد بود .

Account Code : در اين روش با تعيين يك كد اختصاصي محرمانه (رمز عبور 7 رقمي ) براي هر شخص و شارژ آن به ميزان مورد نظر ، اين شخص خواهد توانست از هريك از تلفنهاي داخلي سازمان (حتي اگر COR آن خط در وضعيت محدود شده قرار دشته باشد ) شماره مورد نظر خود را گرفته و هزينه مربوطه از حساب اكانت شخصي وي كسر شده و با به پايان رسيدن اعتبار ، بصورت اتوماتيك CORاكانت وي محدود شدهو تا زمان شارژ بعدي قادر به استفاده از آن نخواهد بود .

 

ه) توجيه اقتصادي و فني طرح 

با اجراي سيستم مرکزي پيش پرداخت و اکانتينگ در يک شبکه مخابراتي ، مديريت مخابرات مي تواند علاوه بر نظارت بر مکالمات ( از نظر تعداد ، مدت مکالمه و هزينه مکالمات) هر يک از داخلي ها و اکانت هاي شبکه مخابراتي ،  محدوديت هايي را نيز بنا بر صلاحديد سازمان برروي آن ها ايجاد نمايد . مزيت هايي که اين محدوديت ها مي تواند براي سازمان داشته باشد ، مي تواند شامل موارد زير باشد :

- محدود کردن بعضي از داخلي ها از نظر هزينه تماس هاي مخابراتيشان براي مدت معين ( مثلا" هزينه مکالمات يک داخلي در مدت يک ماه بيشتر از x ريال نشود) .
- محدود کردن کد هاي حساب (Account Code) براي استفاده از امکانات مخابراتي . در صورت اتمام اعتبار تعيين شده ، کلاس اکانت تعريف شده ، تغيير يافته و ديگر نمي تواند از خطوط مخابراتي استفاده نمايد

.- دريافت هزينه مکالمات به صورت پيش پرداخت . با شارژ يک اکانت به ميزان معين ميتوان هزينه آنرا  قبل از اينکه استفاده کرده باشد دريافت نمود . به اين ترتيب نيازي به صدور صورتحساب هاي دوره اي و پيگيري پرداخت و همچنين کنترل قبوض صادره و ثبت بدهي هاي قبلي نخواهد بود .

- کم شدن هزينه نيروي انساني بابت کنترل اکانت ها و همچنين ورود اطلاعات آنها به ديتابيس سويچ ها، چرا که اين عمل بوسيله خود کاربر و با استفاده از اتوماسيون برقرار شده بين دستگاههاي MPTE و سيستم گوياي ويژه انجام پذير خواهد بود .  

 

ي) معرفي پکيج سخت افزاري-نرم افزاري MPTE

(MPTE (Main PBX Terminal Emulation : سيستمي سخت افزاري ، نرم افزاري براي ارتباط سيستم هاي جانبي مخابراتي با سويچها از طريق پورتهاي فرمان-پروگرامينگ آن ها و جايگزيني مناسب براي ترمينال هاي Maintenance مي باشد .  اين سيستم ها غالباً  شامل يک سخت افزار PC  با مشخصات سروري PC Server Systems  با تعداد زيادي پورت ورودي /خروجي و قابليت اتصال به شبکه TCP/IPبا ساختار Rack Mount جهت نصب در رکهاي مخابراتي بوده و از آن براي ارسال فرمان و جمع آوري اطلاعات ارسالي از مراکز تلفن استفاده مي شود . براي اجراي طرح مانيتورينگ شبکه مخابراتي و همچنين سيستم پيش پرداخت  ، بايستي در هريک از سايت هاي مخابراتي يک دستگاه MPTE به سويچ متصل بوده و با دريافت فرمان از پکيج مرکزي ، فرمان ها و رشته دستورات متناظر با آنها را براي اجرا به سويچ ارسال نمايد و همچنين با گرفتن فيدبک مناسب از سويچ ، پکيج اوليه را از نحوه اجراي فرمان آگاه سازد .نرم افزار نصب شده برروي اين سيستم ، دائماً فعال بوده و ليست فرمان هاي دريافتي از مراکز فرمان (Command Centers) نظير Alarm Viewer ، PrePaid System ، Billing Package و ... را در صف اجرا (queue) نگهداري و در زمان مناسب اجرا ميکند . با استفاده از پروتکل و دستورالعمل مخصوص اين نرم افزار ، ميتوان ارتباط انواع سيستمهاي جانبي سويچ را با محيط پروگرامينگ آن فراهم نمود . در سويچهايي که از طريق پورتهاي IP پروگرام مي شوند ، تعداد کمتري سخت افزار سرور MPTE براي اجراي شبکه اکانتينگ لازمست . 

 

 

 

نیازمندی های سیستم

 در محيط شبکه هاي مخابراتي مشتمل بر چند سويچ مخابراتي از انواع مختلف ،طرح اجرايي  براي سيستم کنترل اکانت ، شامل اجزاي زير خواهد بود :
 يک Room Control در محل ساختمان مرکزي مخابرات با امکانات زير :
-  سرور مرکزي سيستم Account Control- Client هاي سيستمهاي Account Control  و Pre-Paid - Client براي نمايش وضعيت آلارمهاي عملياتي سيستم پيش پرداخت و کنترل اکانت (کنترل صحت عملکرد هريک از دستگاههاي MPTE در سويچهاي شبكه )
-  تعداد سه دستگاه  MPTE Light براي هر يک از سويچها انواع روشهاي كنترل مصرف مشتركين

 

 

 
 

 

اطلاعات تماس

021-22084091

021-22084091

09123450225

info@arecosoft.com

تهران - بلوار سعادت آباد - خيابان 33 - پلاک 2 - طبقه 3 - واحد 4 - شرکت مهندسي آواي روز

©تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی آوای روز می باشد